Allen Bradley 1747-UIC PLC Cable

Allen Bradley 1747-UIC PLC Cable

كابل Allen Bradley 1747-UIC PLC Cable براي ارتباط با PLC هاي SLC500  با پروتكل DH-485 ميباشد،اين مابل
براي PLC هاي SLC 5/1,SLC5/02,SLC5/03,SLC5/04 مورد استفاده قرار ميگيرد و ارتباط بصورت USB-DH485 مي باشد.

سایر محصولات :
Allen Bradley 1747-PIC PLC
Allen Bradley 1747-CP3 PLC
Allen Bradley 1756-CP3 PLC
Allen Bradley 1761-CBL-PM02