AB USB-1747-CP3 PLC Cable

AB USB-1747-CP3 PLC Cable

كابل Allen Bradley 1747-CP3_USB PLC Cable براي ارتباط با PLC هاي SLC500   ميباشد،اين مابل
براي PLC هاي SLC5/03,SLC5/04 مورد استفاده قرار ميگيرد .